ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
×
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ BLOG ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΕΚ

1976/169/A

Περί σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων

1978/689/B

Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών

1979/75/Β

Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβου, προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και τρόποι μέτρησης αυτού

1980/1093/Β

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της με αριθ. 1220/13/79 κοινής υπουργικής αποφάσεως "Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβου, προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και τρόποι μέτρησης αυτού"

1981/291/A

Περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών

1981/293/A - ΠΔ 1180/81

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει

1984/931/B

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

1985/593/B - ΥΑ 3010

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων

1986/160/A

Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος

1986/570/B

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985

1988/403/B

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις

1988/751/B

Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών

1989/59/Δ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κτιριοδομικός Κανονισμός

1989/106/A

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα

1989/109/A

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης

1989/535/B

Τροποποίηση του ΦΕΚ 1989_59_Δ περί Κτιριοδομικού Κανονισμού

1990/437/B

Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών

1990/603/B

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών

1990/678/B

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86

1991/38/A

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ

1991/81/B

Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων

1991/83/B

Καθορισμός οριακών τιμών στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μηχανών

1991/359/B

Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υ.α. 69001/1921/88

1991/384/B

Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων

1992/324/B

Περί μέτρων τήρησης ωρών κοινής ησυχίας στην περιοχή Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

1992/395/B

Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα

1992/532/B

Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από μοτοσυκλέττες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56 και 89/238/ΕΟΚ

1993/523/B

Αντικατάσταση των διατάξεων της απόφασης Γ-20/81567/898/88 (403/Β) που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992

1994/546/B

Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων

1995/1055/B

Τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού χρονικών ορίων για κέντρα διασκέδασης και συναφή καταστήματα του 1994

1996/15/B

Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας

1996/26/A

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/88, "καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών" (34/Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το π.δ 416/91 (152/Α)

1996/1176/B

Παράταση ταξινόμησης οχημάτων τέλους σειράς

1997/79/B

Τροποποίηση της κ.υ.α 25006/2234/93, (523/Β/13-7-93) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα"

1997/295/B

Τροποποίηση της 765/14-1-91 (81/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

1997/329/Δ

Τροποποίηση του ΦΕΚ 1989_59_Δ περί Κτιριοδομικού Κανονισμού

1997/1050/B

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 96/20/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα εξάτμισης των μηχανοκίνητων οχημάτων"

1998/761/B

Τροποποίηση Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας "μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας"

1999/124/B

Καθορισμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων

2000/368/B

Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

2000/935/B

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα"

2001/180/B

Τροποποίηση αστυνομικής διάταξης περί μέτρων κοινής ησυχίας του 1996

2001/184/A

Συμπλήρωση του ΠΔ 180_79 Περί όρων λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών και κέντρων διασκέδασης

2001/1346/B

Τροποποίηση της υ.δ. Α5/3010/85, (593/Β) "μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων"

2002/91/A

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

2003/266/B

Υποχρέωση ένδειξης της κατανάλωσης ενέργειας και ηχητικής ισχύος για οικιακές κλιματιστικές συσκευές

2003/1087/B

Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα

2003/1418/B

Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους

2004/63/A

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/30/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 «περί καθιέρωσης κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς Αερολιμένες»

2005/42/A

Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

2006/159/A

Π.Δ. 149 - Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας εργαζομένων

2006/384/B

Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25-6-2002

2007/286/B

Συμμόρφωση με την οδηγία 2005_88_ΕΚ σχετικά με την εκπομπή θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους

2009/183/A

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών πλωτών εν γένει μέσων

2009/1975/B

Όροι για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ

2010/70/A

Οδηγία 2005_32 - Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού

2010/84/A

Κώδικας νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

2010/97/A

Οδηγία 2006_42 - Ελαχιστοποίηση κινδύνων από την χρήση μηχανημάτων

2011/2496/B

Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου

2017/2161/B

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.