ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ

Σκοπός της μελέτης επιπτώσεων θορύβου

Σκοπός της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θορύβου είναι να περιγράψει την συνολική επιβάρυνση από θόρυβο, που εκπέμπει μία εκτεταμένη βιομηχανική (εργοστάσια, βιοτεχνίες, μηχανουργεία, ΚΤΕΟ κ.α.), συγκοινωνιακή (οδικά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά μέσα συγκοινωνίας) κλπ. εγκατάσταση σε όλη της την περίμετρο, προς το περιβάλλον. Γνωρίζοντας την επιβάρυνση από θόρυβο μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις θορύβου σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη των περιβαλλοντικών συνθηκών και να προγραμματισθούν έγκαιρα τυχόν αναγκαία μέτρα ηχοπροστασίας.

Γενική μεθοδολογία

Η μελέτη επιπτώσεων θορύβου μπορεί να υλοποιηθεί με 2 τρόπους:

  • Προσδιορισμός της ηχητικής ισχύος κάθε πηγής θορύβου εντός της περιμέτρου της επιχείρησης με μέτρηση ή από τα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή των μηχανημάτων και υπολογισμός της διάδοσης του ήχου με ειδικό λογισμικό. Αυτό μπορεί να γίνει όταν οι κυρίαρχες πηγές θορύβου είναι καθορισμένες, ο χρόνος λειτουργίας τους είναι γνωστός και η ηχητική ισχύς τους μπορεί να προσδιορισθεί με σαφήνεια.
  • Όταν οι πηγές θορύβου είναι πολλές και διάσπαρτες εντός της περιμέτρου, όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η ηχοστάθμη θορύβου και της ηχητική ισχύος κάθε πηγής, γιατί δεν μπορούν να γίνουν επιτόπιες μετρήσεις ή επειδή τα μηχανήματα είναι παλιά και η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει ή για οποιοδήποτε παρόμοιο λόγο, τότε ακολουθεί κανείς μεθοδολογίες όπως αυτή που περιγράφεται στο διεθνές ακουστικό πρότυπο ISO 8297: Acoustics — Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment — Engineering method.

Το ακουστικό πρότυπο ISO 8297 περιγράφει μία μέθοδο με χαρακτηρισμό ακριβείας engineering, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ηχητικής ισχύος από εκτεταμένα θορυβώδη συγκροτήματα, με σκοπό της εκτίμησης της ηχοστάθμης σε διάφορες αποστάσεις γύρω από την περίμετρο του συγκροτήματος. Η μέθοδος αυτή περιορίζεται σε μεγάλες βιομηχανικές, συγκοινωνιακές κλπ. εγκαταστάσεις με πολλαπλές ηχητικές πηγές οριζόντια διεσπαρμένες και που εκπέμπουν βασικά ισομερώς προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι μετρήσεις ηχοστάθμης γίνονται με φασματική ανάλυση τουλάχιστον 1/1-οκτάβας, χωρίς φασματική στάθμιση. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με το άθροισμα όλων των συχνοτήτων σε dB(A) ή με την παρουσίαση της ηχοστάθμης ανά 1/1-οκταβική συχνότητα, συνήθως με την χρήση έγχρωμων ισοσταθμικών καμπυλών ήχου.