ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Σκοπός της μελέτης εργασιακού θορύβου

Ο σκοπός της μελέτης εργασιακού θορύβου είναι η προώθηση βελτιώσεων, ιδίως στο χώρο εργασίας, που διασφαλίζουν καλύτερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων, που συνδέονται µε το θόρυβο και τους κραδασµούς, πρέπει να ελαχιστοποιούνται και για αυτόν τον λόγο θεσπίστηκαν όρια έκθεσης σε θόρυβο και δονήσεις.

Η µείωση της έκθεσης στο θόρυβο µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού των θέσεων και χώρων εργασίας καθώς και µε την επιλογή εξοπλισµού, διαδικασιών και µεθόδων εργασίας, με τις οποίες θα µειώνονται οι κίνδυνοι κατά προτεραιότητα στην πηγή.

Μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με την μεθοδολογία που περιγράφεται στην ευρωπαική οδηγία 2003/10/ΕΚ περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) και με το γενικώς αναγνωρισµένο πρότυπο ISO 1999: Acoustics — Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment.

Γενική μεθοδολογία μιας μελέτης εργασιακού θορύβου

Η μελέτη πρέπει να λάβει υπόψη της τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Γεωμετρικές διαστάσεις χώρου και μηχανημάτων
 • Θέση μηχανημάτων
 • Εσωτερικές επενδύσεις επιφανειών χώρου
 • Συνολικός θόρυβος από όλα τα μηχανήματα
 • Τρόπος λειτουργίας κάθε μηχανήματος
 • Ηχητική ισχύς θορύβου κάθε μηχανήματος
 • Είδος θορύβου, που δημιουργεί κάθε μηχάνημα (κρουστικός, συνεχής, τονικός κλπ.)
 • Θέση και αριθμός θέσεων εργασίας σε κάθε μηχάνημα
 • Χρόνος λειτουργίας κάθε μηχανήματος

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει μία πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος, αν γίνει χρήση μεμονωμένων ή συνδυασμένων μέτρων ηχοπροστασίας, ώστε μεταξύ άλλων να εκτιμηθεί το κόστος της κάθε επέμβασης σε σχέση με την ηχομείωση, που μπορεί να προσφέρει.

Μείωση θορύβου μηχανών σε χώρους εργασίας

Η μείωση της βλαπτικής επίδρασης σε εργαζομένους από τον δημιουργούμενο θόρυβο μέσα σε κλειστούς χώρους, όπου συνυπάρχουν διαφόρων ειδών μηχανήματα σε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους, μπορεί να επιτευχθεί με τις εξής μεθόδους, ανεξάρτητα η μία από την άλλη ή σε συνδυασμό μεταξύ τους:

 • Μείωση του θορύβου στην πηγή (-> επέμβαση στο μηχάνημα)
  • Ελάττωση ισχύος μηχανών
  • Ελάττωση κρουστικών δυνάμεων
  • Μεταβολή της συχνότητας
  • Αύξηση της περιμέτρου των επιφανειών
  • Αποφυγή των στροβιλισμών του αέρα
  • Χρήση σιγαστήρων
  • Χρήση ελαστικών εδράσεων
 • Μείωση του θορύβου κατά την διάδοση του (-> επέμβαση στον χώρο)
  • Χρήση κλωβών και περικαλυμμάτων
  • Χρήση ηχοφραγμάτων και πετασμάτων
  • Επένδυση επιφανειών με ηχοαπορροφητικά υλικά
 • Μείωση του θορύβου στον δέκτη
  • Μείωση της έκθεσης σε θόρυβο
  • Χρήση ατομικών ηχοπροστατευτικών μέτρων