ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Σκοπός της μελέτης ηχομόνωσης

Η μελέτη ηχομόνωσης εξασφαλίζει ότι το εξωτερικό κέλυφος ενός χώρου ή ενός κτιρίου έχει επαρκή ικανότητα ηχομείωσης, ώστε να “εμποδίσει” τον θόρυβο από εξωτερικές πηγές να εισχωρήσει μέσα στον χώρο ή στο κτίριο.

Γενική μεθοδολογία

Πρώτα προσδιορίζεται η αναγκαία ηχομόνωση από αερόφερτο και κτυπογενή θόρυβο, όλων των χωρισμάτων και κουφωμάτων ενός χώρου ή ενός κτιρίου, ανάλογα με την χρήση του εκάστοτε χώρου.

Η αναγκαία ηχομόνωση ορίζεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό στους αντίστοιχους πίνακες του Άρθρου 12. Εναλλακτικά, αν συμφωνηθεί στην σύμβαση του έργου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι πίνακες του γερμανικού τεχνικού προτύπου DIN 4109, που περιγράφει αναλυτικά τις απαιτήσεις και εφαρμογές ηχομόνωσης σε κτίρια και που λαμβάνεται διεθνώς σαν μέτρο σύγκρισης.

Όταν πλέον είναι γνωστή η αναγκαία ηχομόνωση για κάθε δομικό στοιχείο, προχωρούμε στον προσδιορισμό της ηχομόνωσης εφαρμογής, δηλαδή επιλέγονται, σε συμφωνία με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, κατασκευαστικές λύσεις με ηχομείωση στο έργο ίση ή μεγαλύτερη από την αναγκαία ηχομόνωση.

Ηχομόνωση του εξωτερικού κελύφους

Το επίπεδο της αναγκαίας ηχομόνωσης του εξωτερικού κελύφους (είτε πρόκειται για έναν χώρο είτε για ολόκληρο κτίριο) εξαρτάται από την εξωτερική ηχοστάθμη του θορύβου.

Η εξωτερική ηχοστάθμη θορύβου μπορεί να προσδιορισθεί με τους εξής τρόπους:

  • Από χάρτες θορύβου. Χάρτες για πολλές περιοχές διαθέτει το ΠΕΡΠΑ.
  • Με υπολογισμούς βασιζόμενους στις ιδιότητες των πηγών θορύβου (σε περίπτωση οδικού θορύβου: ο συγκοινωνιακός φόρτος, σε περίπτωση Η/Μ εγκαταστάσεων: η ηχητική ισχύς κάθε μηχανήματος κλπ.)
  • Με επιτόπιες ακουστικές μετρήσεις ηχοστάθμης, που αποτελεί και τον πλέον έγκυρο και ασφαλή τρόπο.

Υπολογισμός της ηχομονωτικής ικανότητας μίας κατασκευαστικής λύσης

Ο προσδιορισμός της ηχομόνωσης, που διαθέτει μία κατασκευαστική λύση γίνεται

  • από τα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού
  • μέσω υπολογισμού, βάσει των φυσικών ιδιοτήτων του υλικού, σύμφωνα με μεθόδους που περιγράφονται στα πρότυπα: DIN 4109 και EN ISO 12354

Για τον υπολογισμό της ηχομόνωσης ενός χωρίσματος λαμβάνεται υπόψη:

  • η κατασκευή του χωρίσματος (αν είναι μονό ή διπλό, αν περιλαμβάνει και κουφώματα, αν έχει οποιαδήποτε επένδυση, η μάζα και οι διαστάσεις των υλικών που εμπεριέχονται στο χώρισμα, το πλάτος του διάκενου αν υπάρχει)
  • ο τρόπος, που έρχεται το χώρισμα σε επαφή με τα άλλα χωρίσματα
  • η στεγανότητα του χωρίσματος (αν υπάρχουν σχισμές, μικροανοίγματα, γρίλιες, διατρήσεις κλπ.)